Společnost

Společnost

Název: Severočeská servisní a.s.
Sídlo společnosti: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 051 75 917

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

Společnost Severočeská servisní a.s. byla zřízena, aby prováděla pro společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) servis vodohospodářského zařízení na území, které je vymezeno regionální působností společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS).

Poslání společnosti:

Poskytování kvalitního servisu pro provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) tak, aby nebyl ohrožen kredit společnosti SČVK.

Cíle společnosti:

 • Naplňování strategických cílů rozvoje vodohospodářství v regionu.
 • Poskytování kvalitních vodohospodářských služeb v daném regionu tak, aby v oblasti dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod byla zajištěna odpovídající kvalita života spotřebitelů.

Politika společnosti ve vztahu k ISŘ BOZP, environmentu a
energetického managamentu:

Politika společnosti je zaměřena především na následující cílové skupiny, oblasti a na
systém řízení BOZP, environmentu a energetického managementu.

Zákazníci
 • Zvyšujeme spokojenost zákazníků neustálým zlepšováním kvality a
  spolehlivosti poskytovaných služeb.
 • Rozšiřujeme a zvyšujeme efektivitu poskytovaných služeb.
 • Vyřizujeme požadavky zainteresovaných stran - měst a obcí, jejich obyvatel a
  našich zákazníků v rámci interní a externí komunikace.
 • Posilujeme důvěru stávajících i potencionálních zákazníků, akcionářů a široké
  veřejnosti ve skupinu prostřednictvím otevřené komunikace s nimi.
Zaměstnanci
 • Využíváme společného potenciálu skupiny s cílem podporovat kvalifikované a
  kompetentní zaměstnance, kteří jsou garancí odborného a korektního
  přístupu k požadavkům zákazníků, a kteří svojí iniciativu plně využívají ke
  zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb.
 • Zajišťujeme kontinuální vzdělávání zaměstnanců skupiny tak, aby byli
  kvalifikováni pro výkon své funkce.
 • Vytváříme vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance a další spolupracující
  subjekty.
 • Klademe důraz na interní komunikaci a srozumitelnost sdělení pro
  zaměstnance společnosti i další subjekty.
Majetek
 • Efektivně provádíme správu veškerého majetku, zvláště pak
  vodohospodářského majetku.
 • Zajišťujeme provozování majetku a optimální péči o něj s cílem zvyšovat jeho
  provozní spolehlivost.
 • Systematicky obnovujeme a přiměřeně rozšiřujeme vodohospodářský
  majetek v souladu s platnými právními předpisy a environmentálními
  požadavky.
Systém řízení BOZP, environmentu a energetického managementu
 • Dodržujeme právní předpisy a rozhodnutí správních orgánů.
 • Hledáme úspory ve spotřebě energií všeho druhu sofistikovaným výběrem
  zařízení, technologií, vozového parku a technologických postupů.
 • Chráníme zdraví našich zaměstnanců používáním a provozováním
  bezpečných strojů, zařízení a dodržováním pracovních postupů.
 • Předcházíme pracovním úrazům a poškození zdraví zaměstnanců včetně
  vzniku nemocí z povolání vyhledáváním, hodnocením a snižováním rizik a
  odstraňováním nebezpečí.
 • Konzultujeme otázky BOZP se zaměstnanci společnosti a vítáme jejich
  aktívní spoluúčast na zlepšování pracovních podmínek, zejména v oblasti
  BOZP.
 • Spolupracujeme s dodavateli, zhotoviteli a zákazníky při prosazování zásad
  trvale udržitelného rozvoje a snižování rizik úrazů a poškozování zdraví
  zaměstnanců.
 • Zavazujeme se ke snaze minimalizace dopadů naší činnosti na životní
  prostředí.

Důležité kontakty

Zákaznická linka:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scservisni.cz

O společnosti

Společnost poskytuje servis pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo společnosti:
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Kariéra

Aktuální nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členem našeho týmu.